Сreative economy

The annual growth rate of the creative economy, depending on the country, ranges from 4.3% to 17.1%, which is more than twice the growth of the service sector and more than four times the growth rate of industry.
Despite all the temporary difficulties of self-realization and search of Ivano-Frankivsk, with its content content, tradition and unique atmosphere of comfort, it will become a place where good, harmony and love will live. Our parents and veterans will receive decent respect and care. Our children and grandchildren will not leave Ivano-Frankivsk, and here they will find decent work, love and destiny. The victory of the concept of a “city of creative economy” will make Ivano-Frankivsk this way.

Source: http: //kurs.if.ua/
Photo: goo.gl/uSZZbW

A creative economic cluster is beiing formed in Ivano-Frankivsk

Various events in Ivano-Frankivsk region show that  here we can see the formation of the creative economic cluster.
In particular, the festival “Porto Franco” plays an important role in the development of creative industries. This was emphasized by the Deputy of Ukraine Oleksandr Shevchenko. He is convinced that such an approach to creativity is the basis of what for leading world experts is almost the main condition for an economic and civilizational breakthrough in the coming decades.

This is a so-called “creative economy”. It is directly related to culture and creativity. In the modern model of world social development, economics and culture are interconnected. The core of this model is the recognition of creativity, knowledge and access to information as powerful engines of economic growth. The very term “creativity” is known to be associated with a non-standard worldview, rich imagination and inspiration.

To put it simply, in the modern world, the main producers of value added are no longer employees of traditional professions. The next, the more-paid producers of the present-day are those dreamers and fantasies who create “new worlds” in creative studios and personal computer monitors – computer programs, innovative products, scientific discoveries, technological innovations, and more – musical and artistic works, make up stories and embody the most interesting dreams of mankind on stage or in a visual product.

“Porto Franco” over the past two years has demonstrated that Ivano-Frankivsk is the city of the future, the city of “creativeness”. For a long time, we have been following the phenomenon of Rostislav Derzhipol’skii and his theater, with which our Foundation “New Ivano-Frankivsk” has long and fruitfully cooperated.

The team of the “Center for Contemporary Art” and Anatoliy Zvyzhinsky clearly showed their perseverance after inadequate actions by the city authorities, which, due to some kind of misunderstanding, did not nearly ruin the promising creative center of the city due to world-wide differences.

In general, the Festival made it possible to declare itself to young and currently unknown artists, but already experienced and renowned to show themselves unexpectedly, in new dimensions, and burn the fresh facets of their talent.

The imagination of such people is building our future. It is their ideas and fantasies, with proper business support and competent PR, will cost tens and hundreds of millions (with time and “not hryvnia”). It is for their ideas and skills that hunts the most famous world brands. To be creative (creative, original, “not like everyone”) – is now a requirement for a person who claims to be a key or even important participant in a modern-day economy.

Our country and the city are rich with creative people. If anyone has not yet convinced the Stanislavsky phenomenon and other past events, events, phenomena and projects, then “Porto Franco” did not leave any doubt about it. Frankivsk is a city of creative artists. Now this is beyond doubt.

Source: https://kurs.if.ua

В Івано-Франківську формується креативний економічний кластер

Різноманітні подій на Івано-Франківщині показують, що саме тут формується креативний економічний кластер, тобто формується основа найперспективнішого типу економіки.
Зокрема фестиваль “Порто Франко” відіграє важливу роль у розвитку креативних індустрій. На цьому наголосив народнй депутат України Олександр Шевченко. Він переконаний, що такий підхід до творчості є основою того, що для провідних світових експертів є чи не головною умовою економічного та цивілізаційного прориву найближчих десятиліть.

Мова йде про так звану “креативну економіку”. Про той формат виробництва та формування трендів, який напряму пов’язаний з культурою і творчістю. У моделі світового суспільного розвитку ХХІ століття економіка і культура взаємопов’язані. Стрижнем цієї моделі є визнання творчості, знань і доступу до інформації як потужних рушіїв економічного зростання. Сам термін “креативність”, як відомо, асоціюється з нестандартним світоглядом, багатою уявою та натхненням.

Якщо говорити простіше, то в сучасному світі головними виробниками доданої вартості вже не є працівники традиційних професій. Головні що далі, то більш оплачувані виробники сучасності – це ті мрійники та фантазери, які у творчих студіях та за моніторами персональних комп’ютерів створюють “нові світи” – комп’ютерні програми, інноваційні продукти, наукові відкриття, технологічні інновації, а ще – музичні та мистецькі твори, видумують історії та втілюють на сцені чи візуальному продукті найцікавіші мрії людства.

“Порто Франко” за два останні роки продемонстрував, що Івано-Франківськ – місто майбутнього, місто “креативщиків”. Вже давно ми слідкуємо за феноменом Ростислава Держипільського та його театру, з яким наш Фонд “Новий Івано-Франківськ” давно і плідно співпрацює.

Яскраво проявила себе команда “Центру сучасного мистецтва” та Анатолія Звіжинського, які виявили наполегливість після неадекватних дій міської влади, що через чи то нерозуміння, чи то через світоглядні розбіжності мало не зруйнувала перспективний творчий осередок міста.

Загалом Фестиваль дозволив заявити про себе молодим і наразі невідомим митцям, а вже досвідченим і відомим проявити себе несподівано, в нових вимірах та запалати свіжими гранями їх таланту.

Саме уява таких людей будує наше майбутнє. Саме їхні ідеї та фантазії при правильному бізнес-супроводі та грамотному піарі коштуватимуть десятки і сотні мільйонів (з часом і “не гривень”). Саме за їхніми ідеями та вміннями полюють найвідоміші світові бренди. Бути креативним (творчим, оригінальним, “не таким, як усі”) – тепер є вимогою для особи, яка претендує на ключову або й навіть важливу участь в економіці сучасного типу.

Наша країна і місто багаті на творчих осіб. Якщо когось ще не переконали Станіславський феномен та інші минулі заходи, події, явища та проекти, то “Порто Франко” не лишив жодних сумнівів у цьому. Франківськ – місто креативщиків. Тепер це не підлягає жодному сумніву.

Джерело: https://kurs.if.ua

 

Tourism in the Pre-Carpathian region. Results of the year.

At a meeting of the Tourist Board of Ivano-Frankivsk Oblast, held in December 2017, it was noted that the tourist industry of Prykarpattya exceeded the plan for deducting from the budget.

Maria Savka, the deputy head of the regional state administration, emphasized that the creation of a tourist council is relevant and expedient for the Carpathian region, since according to the Strategy for the development of Ivano-Frankivsk region for the period up to 2020 the tourist-recreational sphere is one of the priority.

“We have high expectations that this step will intensify the dialogue between the authorities, business and the public sector in order to develop tourism in the Carpathian region,” said M. Savka.

It should be noted that the tourist council of the Ivano-Frankivsk region is a permanent advisory body created in the management of international cooperation, European integration, tourism and investment. The composition of the council is formed from representatives of enterprises, institutions, organizations related to tourism, resorts, cross-border cooperation.

The purpose of the tourist council’s activity is to coordinate the interaction between all the participants in the tourist market of Ivano-Frankivsk region; development of public-private partnership in the field of tourism, attraction of investments and cross-border cooperation; joint representation of tourism potential and investment projects of the Carpathian region on the regional, national and international markets through presentations, participation in exhibitions, conferences, congresses, etc.

In 2017 Ivano-Frankivsk region was visited by more than 2.2 million tourists and tourists. The tourist fee for 2016 amounted to UAH 2.3 million, and in 2017 – UAH 3 million. This is 128% of the annual figure of last year.

In 2017, 569 million hryvnias were directed to repair roads from state and local budgets. Improved railway connections between Ivano-Frankivsk region and other regions of the country, renewed rolling stock of interregional and regional trains, new trains were assigned from Konstantinovka, Odesa, and Kharkiv.

Every year, at the expense of the regional tourism development program, the development of recreational areas is organized, tourist information stands are established. Ivano-Frankivsk region – the land for tourism was completed, in particular, the construction of visiting centers in Galich and village was completed. Iltsi Verkhovinsky district.

Within the framework of public-private partnership between the regional state administration and representatives of the tourist business, active work is underway to promote the natural and cultural authentication of the region.

http://www.if.gov.ua/snews/

How many Ukrainians are engaged in creative industries?

There are 16.9 million economically active citizens in Ukraine, 470,00 of them are involved in the creative economy. This is reported by LIGA.net.

The workers of the creative industries make up only 2.8% of the working population. They bring the country 105 billion hryvnias, which is 4.4% of GDP. For comparison, the UK’s creative economy generates nearly 10 million pounds per hour.

The British Department of Media Culture and Sports includes the following areas to the creative economy: design, cinema, media, advertising, architecture, publishing, IT, art, photography, video.